Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1910
z dnia 2018-01-16

Osłoszenie wystawione przez:

SURFSTACJA

e-mail: surfstacja@surfstacja.pl
telefon: 696-307-366


Miejsce pracy: REWA

Termin pracy: lipiec/sierpie? 2018

Proponowane wynagrodzenie: 2500-4000

Pozostałe informacje: Szko?a sportów wodnych Surfstacja poszukuje osób dla których wiatr, woda i sport to pasja oraz potrafi? ni? zara?a? innych. Potrzebujemy osób na nast?puj?ce stanowiska: INSTRUKTOR WINDSURFINGU/KITESURFINGU do jego g?ównych zada? nale?e? b?dzie: -prowadzenie lekcji indywidualnych i grupowych oraz czuwanie nad bezpiecze?stwem kursantów podczas szkole? WYMAGANIA: -uko?czone 18 lat -uprawnienia instruktorskie VDWS lub AWF -komunikatywno?? i ?atwo?? nawi?zywania kontaktów -pe?na dyspozycyjno?? w okresie lipiec/sierpie? -odpowiedzialno??, punktualno?? -pozytywne nastawianie do pracy -do?wiadczenie w prowadzeniu zaj?? z m?odzie?? szkoln? Dodatkowym atutem b?d? :dyspozycyjno?? w miesi?cach maj / czerwiec - wszelkie uprawnienia zwi?zane ze sportami wodnymi m.i.n. sternik motorowodny, patent ?eglarza, ratownik itp. BOSMAN/BICH BOY/ASYSTENT INSTRUKTORA S?owem fachura od wszystkiego. Jego g?ównym zadaniem b?dzie pomoc w prowadzeniu szkole? grupowych zaj?? windsurfingowych, w tym przygotowanie i pomoc w doborze sprz?tu, proste naprawy sprz?tu wodnego, obs?uga motorówki, czuwanie nad bezpiecze?stwem kursantów w czasie zaj?? windsurfingowych, czasem wypo?yczenie sprz?tu, dbanie o wizerunek i porz?dek na terenie szkó?ki. WYMAGANIA -Podstawowa znajomo?? z zakresu windsurfingu/kitesurfingu -Podstawowa znajomo?? ?eglarstwa oraz sportów motorowodnych -dobra organizacja pracy -komunikatywno?? oraz umiej?tno?? pracy w zespole -pozytywne nastawienie do pracy -odpowiedzialno??, punktualno??, wysoka kultura osobista -pe?na dyspozycyjno?? w miesi?cach lipiec/sierpie? -do?wiadczenie w prowadzeniu zaj?? z m?odzie?? szkoln? DODATKOWYM ATUTEM B?D? -dyspozycyjno?? miesi?cach maj/czerwiec -do?wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku -wszelkie uprawnienia zwi?zane ze sportami wodnymi sternik motorowodny, patent ?eglarski, ratownik itp. -uko?czenie kursu/szkolenia udzielania pierwszej pomocy OFERUJEMY -atrakcyjne wynagrodzenie oparte na realizacji powierzonych zada? -wy?ywienie -zakwaterowanie (w naprawd? dobrych warunkach w bazie szko?y) -prac? w komfortowych warunkach z fajn? ekip? -mo?liwo?? rozwoju zawodowego i awansu WYCHOWAWCA NA PÓ?KOLONIACH WINDSURFINGOWYCH Do jego g?ównych zada? nale?e? b?dzie: - organizacja czasu wolnego zaj?? dla dzieci i m?odzie?y szkolnej po za zaj?ciami windsurfingowymi. Do dyspozycji ma ca?y wolny sprz?t szko?y i wypo?yczalni SURFSTACJA tj. rowery wodne, kajaki, deski z wios?ami, pi?ki itp. -sprawowanie pieczy nad bezpiecze?stwem uczestników pó?koni OD IDEALNEGO KANDYDATA OCZEKUJEMY: -uko?czony kurs wychowawcy kolonijnego lub kierownika kolonii -posiadanie du?ej ilo?ci pozytywnej energii -?atwo?ci nawi?zywania kontaktów z dzie?mi i m?odzie?? szkoln? -odpowiedzialno??, punktualno??, wysoka kultura osobista -pozytywne podej?cie do pracy -do?wiadczenie w prowadzeniu zaj?? z dzie?mi i m?odzie?? szkoln? -pomys?owo?ci -pe?nej dyspozycyjno?ci w miesi?cach lipiec/sierpie? -umiej?tno?ci pracy w zmiennych warunkach pogodowych -umiej?tno?? radzenia sobie ze stresem oraz nieprzewidzianymi sytuacjami -komunikatywno??, kreatywno?? i zaanga?owanie w wykonywan? prac? DODATKOWYM ATUTEM B?D? -wszelkie uprawnienia zwi?zane we sportami wodnymi tj. ratownik, patent ?eglarski, sternik motorowodny itp. -do?wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku -uko?czony kurs KPPP Zainteresowane osoby proszone s? o wys?anie CV oraz listu motywacyjnego z zaznaczeniem stanowiska na które si? aplikuje lub telefonicznie 696-307-366 Konrad
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm