Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1618
z dnia 2016-08-05

Osłoszenie wystawione przez:

WOPR Wielkopolska - ?ukasz Beszterda

e-mail: beszterda.wopr@gmail.com
telefon: 727-911-442 / 695-222-505


Miejsce pracy: Pozna? / Oborniki

Termin pracy: Od zaraz!

Proponowane wynagrodzenie: 15 z? brutto

Pozostałe informacje: >>> Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego <<< Og?aszamy nabór na Ratowników Wodnych - p?ywalnia w Obornikach. Zatrudnimy od zaraz wykwalifikowanych ratowników wodnych na obs?ugiwanym przez nas obiekcie. Wspó?praca w oparciu o ustalony grafik zmian. Mo?liwo?? obsadzenia du?ej liczby zmian i dojazdu do pracy samochodem s?u?bowym / zwrotu kosztów dojazdu. Zatrudnienie w oparciu o umow? zlecenia. Stawka 15 z? brutto! Zainteresowani mog? sk?ada? wymagane do kwalifikacji dokumenty na adres mailowy: beszterda.wopr@gmail.com Wykaz dokumentów (czytelne skany): - certyfikat uko?czenia szkolenia ratowników wodnych wg. MSW, lub potwierdzenie posiadania zgodnych z ustaw? uprawnie? nabytych wcze?niej w WOPR (skany odpowiednich stron z legitymacji) - aktualne za?wiadczenie o uko?czeniu szkolenia KPP i posiadaniu tytu?u Ratownika wg. ustawy o PRM - dodatkowe uprawnienie, patent lub inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym - aktualne cz?onkostwo (sk?adka) w WOPR W razie dodatkowy pyta?, mo?liwy kontakt telefoniczny: 727-911-442 lub bezpo?rednio z biurem Wielkopolskiego WOPR 695-222-505. ?ukasz Beszterda
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm