Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1380
z dnia 2015-08-19

Osłoszenie wystawione przez:

S?upskie WOPR

e-mail: -
telefon: -


Miejsce pracy: -

Termin pracy: -

Proponowane wynagrodzenie: -

Pozostałe informacje: W zwi?zku z zamieszczanymi pomówieniami dot. okre?lonych dzia?a? ratowniczych, S?upskie WOPR kieruje spraw? do organów ?cigania przeciwko osobom, których czynno?ci maj? negatywny wp?yw na wizerunek S?upskiego WOPR, podpisuj?cymi si? email: wujek114@wp.pl, kowalski.andrzej@wp.pl Jednocze?nie prosz? moderatorów forum o weryfikacj? zamieszczanych tre?ci. Prezes S?upskiego WOPR Piotr D?browski
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm