Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1262
z dnia 2015-06-16

Osłoszenie wystawione przez:

Gmina Barczewo

e-mail: sport@barczewo.pl
telefon: 669562835


Miejsce pracy: Zalesie

Termin pracy: 20.06-31.08

Proponowane wynagrodzenie: 3000 z? brutto + dodatek na zakwaterowanie

Pozostałe informacje: Ratownik pla?y miejskiej w Zalesiu Ilo?? stanowisk: 2 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie Wynagrodzenie: 3000 z? brutto/miesi?cznie Godziny pracy do uzgodnienia Termin pracy: od 20.06.2015r. do 31.08.2015r. Miejsce pracy: Pla?a Miejska w Zalesiu, Gmina Barczewo 1. Wymagania niezb?dne: • wiek: uko?czone 18 lat; • umiej?tno?? pracy w zespole; • posiadanie stopnia ratownika wodnego WOPR; • wa?na legitymacja cz?onka WOPR na dany rok kalendarzowy z po?wiadczeniem lekarskim o zdolno?ci do pracy w charakterze ratownika; • posiadanie za?wiadczenia o uko?czeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytu?u ratownika; 2. Wymagania dodatkowe: • samodzielno??, • wysoka kultura osobista, • komunikatywno??, • umiej?tno?? pracy w zespole 3. Zakres wa?niejszych zada? wykonywanych na stanowisku: • sta?e obserwowanie obszaru k?pieliska i niezw?oczne reagowanie na ka?dy sygna? wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, • kontrola stanu urz?dze? oraz sprz?tu, które zapewniaj? bezpiecze?stwo osób k?pi?cych si?, • kontrola stref dla umiej?cych i nie umiej?cych p?ywa?, • wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych • sygnalizowanie, za pomoc? urz?dze? alarmowych przekrocze? obowi?zuj?cego regulaminu (np. granicy strefy dla umiej?cych p?ywa?), a w k?pieliskach tak?e nadchodz?cej burzy, • reagowanie na wszystkie wypadki naruszenia regulaminu obowi?zuj?cego na terenie k?pieliska lub p?ywalni, • codzienne kontrolowanie g??boko?ci wody przed otwarciem k?pieliska, a w razie potrzeby - przesuni?cie miejsca k?pieli lub czasowe wy??czenie okre?lonych obszarów k?pieliska z u?ywalno?ci, • oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do k?pieli z wszystkich przedmiotów mog?cych spowodowa? skaleczenie lub inny nieszcz??liwy wypadek, • bie??ce prowadzenie dziennika pracy. 4. Wymagane dokumenty: • legitymacja ratownika WOPR z aktualnymi wpisami i op?atami, • za?wiadczenie lekarskie o mo?liwo?ci pracy jako ratownik wodny, • dowód osobisty (w przypadku braku dowodu nr PESEL), • adres Urz?du Skarbowego w?a?ciwy dla miejsca zamieszkania, • studenci i uczniowie - wa?na legitymacja studencka lub szkolna, • ksero KPP b?d? wpis do ksi??eczki WOPR. 5. Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty aplikacyjne nale?y sk?ada? osobi?cie lub korespondencyjnie, w zamkni?tej kopercie, w sekretariacie Urz?du Miejskiego ul. Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo , z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Ratownik pla?y miejskiej w Zalesiu. W terminie do dnia 17.06.2015 roku. do godz. 15:00 (decyduje data wp?ywu). Kandydaci, których oferty spe?ni? wymagania formalne i zostan? z?o?one w wyznaczonym terminie, b?d? zaproszeni na rozmow? kwalifikacyjn?. Aplikacje, które wp?yn? do Urz?du Miejskiego w Barczewie po wy?ej okre?lonym terminie nie b?d? rozpatrywane. Jednocze?nie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informacja o wyniku naboru b?dzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urz?du Miejskiego w Barczewie oraz na tablicy informacyjnej Urz?du Miejskiego w Barczewie. Informacje pod numerem telefonu 669562835
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm