Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Jacek Małecki


Wpis aktualny Dawid Zieliński


Wpis aktualny Dawid Jeruzal


Wpis aktualny Piotr Romański


Wpis aktualny Dominik Szymczak


Wpis aktualny Konrad


Wpis aktualny STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis aktualny STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis aktualny Sebastian Szymecki


Wpis aktualny Ryszard Loewenau


Wpis nie potwierdzony 14 dni Paweł S


Wpis nie potwierdzony 14 dni Kamil Zbaradzki


Wpis nie potwierdzony 14 dni Robert Karpowicz


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowskiDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1262
z dnia 2015-06-16

Osłoszenie wystawione przez:

Gmina Barczewo

e-mail: sport@barczewo.pl
telefon: 669562835


Miejsce pracy: Zalesie

Termin pracy: 20.06-31.08

Proponowane wynagrodzenie: 3000 zł brutto + dodatek na zakwaterowanie

Pozostałe informacje: Ratownik plaży miejskiej w Zalesiu Ilość stanowisk: 2 Forma zatrudnienia: umowa zlecenie Wynagrodzenie: 3000 zł brutto/miesięcznie Godziny pracy do uzgodnienia Termin pracy: od 20.06.2015r. do 31.08.2015r. Miejsce pracy: Plaża Miejska w Zalesiu, Gmina Barczewo 1. Wymagania niezbędne: • wiek: ukończone 18 lat; • umiejętność pracy w zespole; • posiadanie stopnia ratownika wodnego WOPR; • ważna legitymacja członka WOPR na dany rok kalendarzowy z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika; • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika; 2. Wymagania dodatkowe: • samodzielność, • wysoka kultura osobista, • komunikatywność, • umiejętność pracy w zespole 3. Zakres ważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku: • stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, • kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się, • kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać, • wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych • sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy, • reagowanie na wszystkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska lub pływalni, • codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby - przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności, • oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszystkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek, • bieżące prowadzenie dziennika pracy. 4. Wymagane dokumenty: • legitymacja ratownika WOPR z aktualnymi wpisami i opłatami, • zaświadczenie lekarskie o możliwości pracy jako ratownik wodny, • dowód osobisty (w przypadku braku dowodu nr PESEL), • adres Urzędu Skarbowego właściwy dla miejsca zamieszkania, • studenci i uczniowie - ważna legitymacja studencka lub szkolna, • ksero KPP bądź wpis do książeczki WOPR. 5. Dodatkowe informacje: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo , z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Ratownik plaży miejskiej w Zalesiu. W terminie do dnia 17.06.2015 roku. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu). Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Barczewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie. Informacje pod numerem telefonu 669562835
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm