Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 995
z dnia 2014-05-15

Osłoszenie wystawione przez:

Kierownik k?pieliska

e-mail: chadaj@wopr.pl
telefon: 602 244 255


Miejsce pracy: ?EBA

Termin pracy: lipiec-sierpie?Pozostałe informacje: ?EBA 2014 - pakiet informacyjny 1. praca - obowi?zuj?ce zasady, *gestor zatrudniaj?cy firma „Sport Mega Marketing” Pozna? *wie?a zespó? 3 osobowy z pe?nym wyposa?eniem ratowniczym + R-1+ deska ortopedyczna *godziny pracy na stanowisku 09.00-17.00, *odprawy 30’ przed rozpocz?ciem pracy o g.08.30 i 30’ po jej zako?czeniu o 17.30; *preferowane zatrudnienie na 2 miesi?ce lub przes?ana propozycja uk?adu zamiennego z wskazanym ratownikiem ka?dy na 1 miesi?c 2. wy?ywienie - w trakcie pracy nie ma posi?ków Wy?ywienie jest zagwarantowane w przydzielonych o?rodkach wczasowych na terenie ?eby ?niadanie 08.00, obiadokolacja po zako?czeniu pracy 18.00 - 19.00 3. baza noclegowa: *pi?trowy dom na terenie dawnej bazy (200m od morza), Pokoje s? w trakcie odnawiania Uk?ad pokoi: w zestawie pokój przechodni 3-4 osobowy, pokój ko?cowy 3-4 osobowy i wspólna ?azienka z toalet? *domki drewniane campingowe Uk?ad pokoi: dwa pokoje 3 osobowe mieszkalne z jednym wspólnym pokojem aneks kuchenny i ?azienka z toalet? 4.pensje Pensje na rok 2014 s? w trakcie negocjacji z Gestorem 5.wymagania zawodowe *posiadanie: legitymacji z obowi?zuj?cym numerem wg wzoru - A 123456, plastikowego ID z aktualnym na rok 2014 hologramem, aktualnego KPP *dok?adne wype?nienie wszystkich rubryk kwestionariusza (w tym równie? samoocena), Wraz z wklejonym zdj?ciem wymaganej wielko?ci elektronicznej Je?li chcesz podj?? ciekaw? prac? w?ród fajnego zespo?u ZAPRASZAM (preferencja zatrudnienia na 2 miesi?ce) odpowied? wraz z za??czonym kwestionariuszem na adres: praca.wopr@gmail.com pytania dodatkowe kierowa? na adres: chadaj@wopr.pl lub telefon 602 244 255 ZG?OSZENIA przyjmujemy Nast?pnie weryfikacja i odes?anie potwierdzenia przyj?cia do pracy wraz kwestionariuszem osobowym celem podpisania umowy. Marek Chadaj Instruktor Wyk?adowca 684 Kierownik k?pieliska
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm