Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 842
z dnia 2013-05-18

Osłoszenie wystawione przez:e-mail: mchadaj@pm.waw.plMiejsce pracy: Krynica Morska

Termin pracy: 1.07-31.08.2013Pozostałe informacje: Krynica Morska 2013 - pakiet informacyjny 1. praca - obowi?zuj?ce zasady, *gestor zatrudniaj?cy firma „Sport Mega Marketing” Pozna? *wie?a zespó? 3 osobowy z pe?nym wyposa?eniem ratowniczym + R-1+ deska ortopedyczna *godziny pracy 09.30-17.30 w tym na stanowisku 10.00-17.00, *odprawy 30’ przed rozpocz?ciem pracy o g.9.30 i 30’ po jej zako?czeniu o 17.30; *preferowane zatrudnienie na 2 miesi?ce lub przes?ana propozycja uk?adu zamiennego z wskazanym ratownikiem ka?dy na 1 miesi?c 2. wy?ywienie - w trakcie pracy nie ma posi?ków Wy?ywienie jest zagwarantowane w przydzielonych o?rodkach wczasowych na terenie Krynicy ?niadanie 8.00 – 8.30, obiadokolacja po zako?czeniu pracy 18.00 - 19.00 3. baza noclegowa: *wspólny parterowy dom na terenie o?rodka T?cza (50m od morza), który jest po remoncie, *uk?ad pokojów 5 - 7 osobowe, toalety i natryski wspólne na korytarzu, *w okresie 29.05 – 02.06 wymagana obecno?? celem przygotowania pokoi po zimowaniu (szczegó?y w oddzielnym emailu). 4.pensje Pensje na rok 2013 s? w trakcie negocjacji z Gestorem 5.wymagania zawodowe *posiadanie: legitymacji z obowi?zuj?cym numerem wg wzoru - A 123456, plastikowego ID z aktualnym na rok 2013 hologramem, aktualnego KPP *dok?adne wype?nienie wszystkich rubryk kwestionariusza (w tym równie? samoocena), Wraz z wklejonym zdj?ciem wymaganej wielko?ci elektronicznej * Nie b?d? zatrudnieni w roku 2013 ratownicy bez KPP Je?li chcesz podj?? ciekaw? prac? w?ród fajnego zespo?u ZAPRASZAM (preferencja zatrudnienia na 2 miesi?ce) odpowied? wraz z za??czonym kwestionariuszem na adres: praca.krynica@gmail.com pytania dodatkowe kierowa? na adres: mchadaj@pm.waw.pl ZG?OSZENIA przyjmujemy do 05 maja Nast?pnie nast?pi weryfikacja i odes?anie potwierdzenia przyj?cia do pracy wraz z kwestionariuszem osobowym celem podpisania umowy. Pierwsze?stwo maj? ratownicy którzy pracowali w ju? Krynicy Marek Chadaj Instruktor Wyk?adowca 684 Kierownik k?pieliska
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm