Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 621
z dnia 2011-05-28

Osłoszenie wystawione przez:

Daniel Chy?a

e-mail: marina@gosirgdynia.pl
telefon: 664937918


Miejsce pracy: Gdynia

Termin pracy: 20.06.2011 - 31.08.2011Pozostałe informacje: Gdy?ski O?rodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich zainteresowanych ratowników, chc?cych pracowa? na gdy?skich k?pieliskach morskich w sezonie 2011. Do sk?adania CV i podania drog? email na adres marina@marinagdynia.pl lub na adres korespondencyjny: Al. Jana Paw?a II 13a 81-345 Gdynia, (prosimy o za??czenie nast?puj?cych informacji PESEL, NIP, kasa chorych, urz?d skarbowy i podanie informacji dotycz?cej aktualnej nauki i pracy), kontakt pod nr 58 661 94 29 lub 664937918 www.kapieliskagdynia.pl
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm