Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 54
z dnia 2007-02-02

Osłoszenie wystawione przez:

www.USA-LIFEGUARD.com

e-mail: darius@highsierrapools.com
telefon: Darius + 48 508 198 228


Miejsce pracy: USA, Washington

Termin pracy: 25 maja - 30 wrze?nia

Proponowane wynagrodzenie: 475,- USD / tydzie? - przy 55 godz. pracy

Pozostałe informacje: Oferta ameryka?skiej firmy High Sierra Pools Inc.

Najlepsza oferta pracy ratownika w USA w Polsce !!! Praca nie tylko dla studentów.

Najwy?sze mo?liwe wynagrodzenie. Liczba 55 godzin pracy tygodniowo zagwarantowana w kontrakcie! Mo?liwo?? dodatkowych godzin pracy p?atna 50% wi?cej.
Dodatkowy BONUS 300,- USD za dobr? prac? oraz Wielka Impreza dla wszystkich ratowników na koniec sezonu...

Gwarantujemy odbiór z lotniska, zapewnienie zakwaterowania w pi?knych apartamentach oraz pe?nej opieki 24/7 podczas pobytu w USA.

Osoby pracowite i ambitne wyje?d?aj?ce do firmy ponownie maj? szeroko otwart? drog? do awansu na bardziej strategiczne pozycje w firmie takie jak manager basenu, koordynator kompleksów wodnych, inspektor jak równie? wyj?tkowo kierownicze jak supervisor czy team leader ...
?adna inna firma nie daje takich mo?liwo?ci rozwoju i awansu jak High Sierra Pools!!!

Firma uzna?a w 2006 roku ratowników z Polski za wyj?tkowo do?wiadczonych, pracowitych i godnych zaufania, dlatego te? mocno ubiega si? o jak najwi?ksza liczb? ratowników z Polski.

Z tego tytu?u firma High Sierra Pools proponuje: Ka?dy kto zarekomenduje prac? ratownika swojemu znajomemu otrzyma od firmy BONUS w wysoko?ci 50,- USD za ka?dego nowo zatrudnionego w firmie ratownika.
To nie jest ?art!!! Mo?esz zacz?? zarabia? w firmie High Sierra Pools zanim jeszcze wyjedziesz do USA.

Wszystkie szczegó?y oferty mozna znale?? na stronie [url=http://www.usa-lifeguard.com/]www.usa-lifeguard.com[/url]

Jestem bezpo?rednim przedstawicielem firmy High Sierra Pools w Polsce i jednocze?nie instruktorem American Red Cross.

Prowadzimy szkolenia ratownika American Red Cross w Polsce.
Wspó?pracujemy ze studenckim biurem podró?y ALMATUR POLSKA S.A. w sprawach programu Work and Travel dla studentów.

Zapraszam serdecznie do zapoznania si? z ofert?, gdy? takiej szansy nie mo?na przegapi?.

Pozdrawiam Darius
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm