Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2171
z dnia 2019-06-06

Osłoszenie wystawione przez:

Pawe? Kostka

e-mail: kierownik.pogorzelica@gmail.com
telefon: 783754410


Miejsce pracy: Pogorzelica

Termin pracy: 22.06-31.08.2019

Proponowane wynagrodzenie: 7000 z? netto

Pozostałe informacje: [Praca Pogorzelica] Ratownik grup kolonijnych, o?rodek wczasowy nad morzem. Praca od 22 czerwca do 31 sierpnia w godzinach ustalonych z kierownikiem wypoczynku, lub kierownikiem o?rodka (plus przerwy) ZAPEWNIONE WARUNKI: - pe?ne wyposa?enie w sprz?t zgodny z obowi?zuj?cymi przepisami - woda mineralna w pracy WYNAGRODZENIE: Forma zatrudnienia: umowa zlecenie Kwota netto za ca?y okres pracy pracy: 7.000 z? Wszyscy ratownicy musz? posiada?: - za?wiadczenie o uko?czeniu kursu ratownika wodnego -minimum jedno uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym -aktualne KPP -badania lekarskie/ o?wiadczenie o braku przeciwwskaza? do pe?nienia pracy na stanowisku ratownika wodnego oraz by? cz?onkiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego. Zainteresowane osoby prosz? o przesy?anie kompletu dokumentów na adres kierownik.pogorzelica@gmail.com, termin nadsy?ania poda? do 10.06.2019, decyduje kolejno?? zg?osze?. Przesy?aj?c dokumenty oprócz "standardowego" cv (posiadane stopnie, do?wiadczenie itd.) prosz? napisa? dok?adny termin pracy (od kiedy do kiedy) - warunek konieczny :) Dodatkowe informacje: - Pierwsze?stwo w zatrudnieniu maj? osoby z mo?liwo?ci? pracy przez pe?ne 2 miesi?ce. - Przes?anie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyj?ciem do pracy. - Zastrzegam sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. Osoby, które zostan? zakwalifikowane do pracy o powy?szym fakcie zostan? powiadomione telefonicznie lub e-mail.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm