Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2148
z dnia 2019-05-13

Osłoszenie wystawione przez:

Gniewi?skie WOPR

e-mail: wopr@gniewino.pl
telefon: 600-216-103


Miejsce pracy: ?eba

Termin pracy: 21.06.2019-31.08.2019

Proponowane wynagrodzenie: 3200-3750 netto

Pozostałe informacje: Gniewi?skie WOPR zatrudni ratowników wodnych do pracy na k?pieliskach morskich w ?ebie na okres wakacyjny (od 21.06.2019 r. do 31.08.2019 r.) Wymagania: - uko?czony 18 r.?., - umiej?tno?? pracy w zespole, - posiadanie za?wiadczenia o uko?czeniu szkolenia ratownika wodnego, - posiadanie za?wiadczenia o uko?czeniu kursu KPP, - mile widziane do?wiadczenie, - mile widziane dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym np. motorowodne. Podstawowy zakres obowi?zków: - wykonywanie czynno?ci ratownika wodnego oraz ci?g?a obserwacja akwenu, - niezw?oczne reagowanie na ka?dy sygna? wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, - udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, - przegl?d stanu urz?dze? i sprz?tu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, - wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych, - sygnalizowanie, za pomoc? urz?dze? alarmowych, narusze? zasad korzystania z k?pieliska, w szczególno?ci granicy strefy dla umiej?cych p?ywa?, - reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z k?pieliska, - niezw?oczne informowanie prze?o?onego o zagro?eniach bezpiecze?stwa osób przebywaj?cych na k?pielisku, - bie??ce dokumentowanie prowadzonych dzia?a? ratowniczych (Dziennik pracy ratowników). Oferujemy: - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, - wynagrodzenie w wysoko?ci od 3200,00 pln do 3750,00 pln netto za 1 m-c pracy (zale?ne od do?wiadczenia b?d? funkcji pe?nionej na k?pielisku), - zakwaterowanie, - wy?ywienie (?niadanie, obiadokolacja), - strój roboczy. Formularz zg?oszeniowy do pobrania na naszej stronie internetowej www.wopr-gniewino.pl w zak?adce Dokumenty-Formularze.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm