Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2134
z dnia 2019-05-04

Osłoszenie wystawione przez:

Tropical Fun

e-mail: ratownicy@energylandia.plMiejsce pracy: Zator woj. ma?opolskie

Termin pracy: czerwiec-wrzesie?

Proponowane wynagrodzenie: 3000-4500

Pozostałe informacje: Stanowisko: Ratownik Wodny w najwi?kszym otwartym Parku Wodnym w Polsce – Tropical Fun przynale??cym do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Okres pracy: 1.06.2019 – 30.09.2019 Zakres zada? wykonywanych na stanowisku: • Sprawowanie nadzoru i zapewnianie bezpiecze?stwa go?ciom korzystaj?cym z otwartego basenu oraz otwartej strefy Aquapark • Pe?nienie dy?uru na wyznaczonej pozycji, sta?e obserwowanie powierzchni wody, niezw?oczne reagowanie na ka?dy sygna? wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej • Czuwanie nad prawid?owym funkcjonowaniem i wykorzystaniem sprz?tu i wyposa?enia • Dbanie o wizerunek firmy, staranne wykonywanie obowi?zków pracowniczych Oczekiwania: • Uprawnienia ratownika wodnego • Aktualne uprawnienia w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy • Wysoka kultura osobista, komunikatywno??, pozytywne nastawienie • Mi?e usposobienie oraz wysoka sprawno?? fizyczna Oferujemy: • Wynagrodzenie godzinowe - umowa zlecenie • Premi? miesi?czn? • Godziny pracy zgodnie z ustalonym grafikiem miesi?cznym • Prac? w zespole z fantastycznymi lud?mi • Atrakcyjne formy premiowania w postaci biletów do kina, na termy • Sprz?t osobisty ratownika (odzie? firmowa, gwizdek, kosmetyki z filtrami) Firma zastrzega, i? skontaktujemy si? tylko z wybranymi kandydatami. Pierwsze?stwo zatrudnienia maj? osoby z dyspozycyjno?ci? min. 2miesi?ce CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesy?a? na adres: ratownicy@energylandia.pl Do aplikacji nale?y do??czy? poni?sz? klauzul? : Na podstawie przepisów ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych (rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.; dalej „RODO”) o?wiadczam, i? wyra?am zgod? na przetwarzanie przez Administratora – Energy 2000 spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Energylandia sp. k. z siedzib? w Przytkowicach (dalej: „Energylandia”) moich danych osobowych – co do których wymagana jest zgoda, w tym wyra?na, zgodnie z przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a. RODO, które dobrowolnie poda?em/poda?am – zawartych w zg?oszeniu aplikacyjnym (w tym CV) w celu przeprowadzenia przez Energylandi? procedury rekrutacyjnej.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm