Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1934
z dnia 2018-03-16

Osłoszenie wystawione przez:

Gda?ski O?rodek Sportu

e-mail: kapieliska@sportgdansk.plMiejsce pracy: Gda?sk

Termin pracy: 01.07 - 31.08.2018Pozostałe informacje: Zatrudnimy ratowników wodnych do pracy na Gda?skich K?pieliskach! Oferujemy umow? o prac? na etat (lub pó? etatu) w okresie lipiec-sierpie? 2018. Wynagrodzenie: 2600 z? brutto/miesi?c (22 dni pracy w lipcu oraz 22 dni pracy w sierpniu). Przewidywana jest dodatkowa premia. Lipiec: 118,18 z? brutto/dzie? Sierpie?: 118,18 z? brutto/dzie? Dodatkowo 2 dni urlopu/miesi?c (w przypadku niewykorzystania wyp?acany jest ekwiwalent) Zapewniamy nocleg bez wy?ywienia. WI?CEJ INFORMACJI: KAPIELISKA@SPORTGDANSK.PL Terminy spotka? (Przysta? ?eglarska Tamka ul. Tamka 17) 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 16:00 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 16:00 09 maja 2018 r. o godzinie 16:00 23 maja 2018 r. o godzinie 16:00 06 czerwca 2018 r. o godzinie 16:00 13 czerwca 2018 r. o godzinie 16:00 Wymagane dokumenty: • CV i list motywacyjny • Dokumenty potwierdzaj?ce kwalifikacje: - kopia za?wiadczenia MSW o uko?czeniu szkolenia ratowników wodnych (w przypadku osób, które uko?czy?y kurs ratownika przed 2011 rokiem: kopia potwierdzenia uprawnie? z legitymacji WOPR) - kopia certyfikatu KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc) - kopia legitymacji cz?onkowskiej lub inny dokument potwierdzaj?cy przynale?no?? do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego - kopia dokumentów potwierdzaj?cych uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (np. patent sternika motorowodnego, ?eglarza, nurka) - o?wiadczenie kandydata o wyra?aniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania na stronie sportgdansk.pl)
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm