Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1708
z dnia 2017-04-24

Osłoszenie wystawione przez:

Koordynator K?pieliska ?eba 2017

e-mail: praca.wopr@gmail.comMiejsce pracy: ?EBA 2017

Termin pracy: 1.07.2017 - 31.08.2017Pozostałe informacje: ?EBA 2017 - Informacje Gestorem jest Sto?eczne WOPR 1. praca - obowi?zuj?ce zasady *wie?a zespó? 3 ratowników z wyposa?eniem ratowniczym (torba R-1,deska ortopedyczna) *godziny pracy na stanowisku 09.30-17.30; *odprawy 30’ przed rozpocz?ciem pracy (08.30) i po jej zako?czeniu (17.30); *poranne zaprawy poniedzia?ek, ?roda i pi?tek g.06.45-07.15; *preferowane zatrudnienie na 2 miesi?ce lub przes?ana propozycja uk?adu zamiennego ze wskazaniem ratownika zast?puj?cego (ka?dy na 1 miesi?c) 2. baza noclegowa: *pi?trowy dom (obok Hotelu Agados, ul. Sosnowa 200m od morza) z dwupokojowymi lokalami mieszkalnymi ze wspólnym w?z?em sanitarnym; *domki drewniane campingowe (ok. 700 metrów od bazy) 3. wy?ywienie wy?ywienie jest zagwarantowane w przydzielonych o?rodkach wczasowych na terenie ?eby ?niadanie godz. 07.30-08.15, obiadokolacja po zako?czeniu pracy 18.00-19.00 4. wynagrodzenie w roku 2017 Wysoko?? wynagrodzenia okre?lona b?dzie na podstawie posiadanych kwalifikacjami i do?wiadczenia oraz ustalana indywidualnie z poszczególnymi ratownikami. Z wynagrodzenia zostan? potr?cone zrycza?towane koszty wy?ywienia i zakwaterowania w wysoko?ci 1860 za jeden miesi?c. 5.wymagania Zawodowe (uznawane stopnie) * stopie? „ratownik wopr” uzyskany przed reform? (2011r) lub po reformie stopie? „ratownik wodny morski” wpisane do legitymacji wopr z numerem wg wzoru - A 123456; * za?wiadczenie o uko?czeniu szkolenia na ratownika wg Rozp.MSW; * aktualne za?wiadczenie o uko?czeniu szkolenia KPP (wa?ne jest 3 lata); Administracyjne * za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwskaza? do pracy w charakterze ratownika wodnego; * w?asne ubezpieczenie zawodowe z tytu?u wykonywania zawodu ratownika. Je?li chcesz podj?? ciekaw? prac? w?ród fajnego zespo?u to wy?lij zapytanie na adres: praca.wopr@gmail.com Ode?lij otrzyman? kart? zawodow? (wype?niony komputerowo druk wraz ze zdj?ciem wklejonym elektronicznie) to zaproponujemy twoj? pensj?. ZAPRASZAM i czekam na zg?oszenie. Marek Chadaj Instruktor Wyk?adowca WOPR Koordynator K?pieliska ?eba 2017
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm