Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1598
z dnia 2016-07-07

Osłoszenie wystawione przez:

WOPR Wielkopolska - ?ukasz Beszterda

e-mail: beszterda.wopr@gmail.com
telefon: 727-911-442


Miejsce pracy: Pozna? / Tarnowo Podgórne

Termin pracy: Lipiec 2016

Proponowane wynagrodzenie: 14,00z? netto

Pozostałe informacje: >>> Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego <<< Og?aszamy nabór na Ratowników Wodnych - Tarnowskie Termy. Zatrudnimy wykwalifikowanych ratowników wodnych na obs?ugiwanym przez nas obiekcie. Wspó?praca w oparciu o ustalony grafik zmian. Poszukujemy osób zainteresowanych prac? w weekendy, z mo?liwo?ci? ewentualnego dobrania wolnych zmian w ci?gu tygodnia. Zatrudnienie w oparciu o umow? zlecenia. Stawka 14z? netto! Oferujemy mo?liwo?? kontynuowania wspó?pracy po sezonie letnim. Zapewniamy ubranie ratownicze, wod? pitn?, oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Zainteresowani mog? sk?ada? wymagane do kwalifikacji dokumenty na adres mailowy koordynatora: beszterda.wopr@gmail.com Wykaz dokumentów (czytelne skany): - certyfikat uko?czenia szkolenia ratowników wodnych wg. MSW, lub potwierdzenie posiadania zgodnych z ustaw? uprawnie? nabytych wcze?niej w WOPR (skany odpowiednich stron z legitymacji) - aktualne za?wiadczenie o uko?czeniu szkolenia KPP i posiadaniu tytu?u Ratownika wg. ustawy o PRM - dodatkowe uprawnienie, patent lub inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (motorowodne b?d? dodatkowym atutem) - aktualne cz?onkostwo (sk?adka) w WOPR Dobrze widziane b?dzie CV uwzgl?dniaj?ce do?wiadczenie w pracy ratownika wodnego. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy si? w najbli?szym czasie. W razie dodatkowy pyta?, mo?liwy kontakt telefoniczny: 727-911-442. ?ukasz Beszterda
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm