Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1253
z dnia 2015-06-11

Osłoszenie wystawione przez:

S?upskie WOPR

e-mail: biuro@wopr.slupsk.pl
telefon: 59/843-17-08 lub 669 548 445


Miejsce pracy: Ustka

Termin pracy: 15.06-15.09.2015

Proponowane wynagrodzenie: od 2200,00 z?

Pozostałe informacje: Wymagania: *umiej?tno?? pracy w zespole, *do?wiadczenie w pracy nad morzem w charakterze ratownika wodnego, *posiadanie wa?nego za?wiadczenia o uko?czeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytu?u ratownika, *posiadanie uprawnie? ratownika wodnego, *uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym *w przypadku ratowników medycznych niezb?dne jest przedstawienie dyplomu uko?czenia studiów wy?szych na kierunku ratownictwo medyczne. W przypadku sk?adania aplikacji na stanowisko operatora skutera ratowniczego/operator ?odzi IRB wymagane jest do?wiadczenie pracy nad morzem. Zapewniamy: *Wy?ywienie (obiadokolacja), *Zakwaterowanie, *Strój ratowniczy*, Wynagrodzenie: Ratownik wodny: 2200,00 PLN brutto / miesi?cznie (w zale?no?ci od do?wiadczenia i sta?u pracy), *Ratownik wodny (starszy wie?y): 2400,00 PLN brutto / miesi?cznie, *Operator skutera ratowniczego: 2400,00 PLN brutto / miesi?cznie, *Operator ?odzi IRB: 2400,00 PLN brutto / miesi?cznie, *Ratownik medyczny: 2400,00 PLN brutto / miesi?cznie, Mo?liwe okresy zatrudnienia z podzia?em na miesi?ce: *czerwiec (od 15 do 30 czerwca) *lipiec (od 1 do 31 lipca) *sierpie? (od 1 do 31 sierpnia) *wrzesie? (od 1 do 15 wrze?nia) Okresy mo?na ??czy?. Pierwsze?stwo w zatrudnieniu maj? osoby deklaruj?ce ch?? zatrudnienia przez dwa miesi?ce. Osoby ch?tne prosimy o przesy?anie poda? (formularza dost?pnego na stronie www.wopr.slupsk.pl) na adres: praca@wopr.slupsk.pl, listownie b?d? osobi?cie do biura S?upskiego WOPR. Adres: S?upskie WOPR, ul. Szczeci?ska 99, 76-200 S?upsk.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm