Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1229
z dnia 2015-05-29

Osłoszenie wystawione przez:

Obóz ZHR, Okr?g Pomorski

e-mail: karolinawysocka14@gmail.com
telefon: 509836467


Miejsce pracy: Polnica, jezioro Bardze Du?e

Termin pracy: 6-27 lipca 2015

Proponowane wynagrodzenie: 1500 z? brutto

Pozostałe informacje: Pozosta?e informacje: Pozosta?e informacje: Poszukujemy ratownika WOPR na obóz harcerski, który odb?dzie si? w dniach 6-27 lipca nad jeziorem Praca ma charakter stacjonarny i odbywa si? w warunkach polowych. W obozie we?mie udzia? m?odzie? w wieku 10-25 lat. Wymagania: prawo wykonywania zawodu Poszukujemy osoby potrafi?cej reagowa? w nag?ych sytuacjach, nie boj?cej si? warunków polowych, lubi?cej kontakt z m?odzie?? i nie pal?cej. Zapewniamy: dojazd, wy?ywienie, namiot z wyposa?eniem polowym (kanadyjka, pó?ki), oddzielne ambulatorium, pi?kn? okolic? (teren Borów Tucholskich - pi?kny, rozleg?y las) i mi?? kadr? do wspó?pracy. Praca jest jednocze?nie odpoczynkiem, poniewa? ratownik jest na takihc wyjazdach w gotowo?ci oko?o 2-3 h dziennkie, reszt? mog?c sp?dzi? wedle ?yczenia, na przyk?ad z mi??, m?od? kadr? harcersk?. Prosimy o kontakt na adres email: karolinawysocka14@gmail.com lub na podany nr telefonu
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm